Skip to content

Vanliga frågor om bränslehantering

Vad är en stationär cistern? Vad är en farmartank?

Att en cistern är stationär innebär att den är ställd på en plats för långvarigt/permanent brukande. En stationär cistern har vanligtvis kontrollintervall på 12 år. I dagligt tal brukar stationär cistern även kallas farmartank, framförallt i volymer upp till 10 m³.

Anmälningsplikt cistern?

Enligt 2021:10 ska du senast 4 veckor innan du tar en cistern i drift skriftligen informera din tillsynsmyndighet. I de flesta fall är det Miljöförvaltningen i den kommun där cisternen ska stå. Innan du använder din cistern ska du alltså i god tid kontakta din kommun och anmäla installation av cistern. Du kommer att behöva ett intyg som visar att cisternen är installationskontrollerad. Använder du en cistern som inte är anmäld till myndigheterna så kan du åläggas att betala en miljösanktionsavgift. Kom ihåg att det är brukaren av cisternen som ansvarar för anmälningsplikten.

Anmälningsplikten gäller:

– Cisterner i eller ovan mark, samt cisterner inomhus och som rymmer mer än 1 m³ av brandfarlig vätska eller spillolja.

Behöver du hjälp med bygglovshantering och tillstånd för bränslehantering?

Vi hjälper dig. Läs mer under våra tjänster bygglovshantering och tillstånd.

När ska jag kontrollera min cistern/farmartank?

Det framgår av den senaste installationskontrollrapporten när nästa kontroll av cisternen skall utföras.
En ståltank från ABG-koncernen med invändigt korrosionsskydd och som är utvändigt målad har i normalfallet ett kontrollintervall på 12 år.

Behöver du hjälp med kontroll av en cistern/farmartank kan du kontakta oss på ABG så hjälper vi dig.

Får jag flytta en stationär cistern?

En stationär cistern som rymmer mer än 1 m³ kan du i vanliga fall flytta inom samma fastighet. Detta gäller framförallt om cisternen har fast monterad bränslepump och är installationskontrollerad. Flyttar du cisternen till en annan fastighet måste den revisionskontrolleras.

Installationskontroll av cistern på fabrik?

I Sverige kan ett ackrediterat företag göra installationskontroll på fabrik. Detta gäller cisterner upp till 10 m³. Exempelvis genomför vi på ABG installationskontroll på fabrik för cisterner med fast installerad bränslepump. På så sätt behöver inte köparen/brukaren av en sådan cistern göra en installationskontroll på plats utan använder fabrikens installationskontroll vid anmälan till tillsynsmyndigheten.

Vad gäller vid vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområde är ett mark- eller vattenområde som med stöd av miljöbalken fastställts till skydd för en grund- eller ytvattentillgång. I vattenskyddsområden gäller strängare regler för uppställning av cisterner och hantering av brandfarlig vätska.

Inom vattenskyddsområden måste cisternen ha ett sekundärt skydd i form av exempelvis en låda med krage. Kom ihåg att dubbelmantlade cisterner anses inte vara ett sekundärt skydd i detta sammanhang. En cistern som ska tas i bruk inom ett vattenskyddsområde ska även installationskontrolleras på plats.

Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för frågan om det är vattenskyddsområde där du avser att placera cisternen. Du kan även gå in på följande länk och söka på det område där cisternen ska stå:
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Alla stationära ABG-cisterner kan utrustas för att klara vattenskyddsområde. Läs mer om detta här: /produkt/rekonditionerad-cistern/

Vad är en ADR tank?

ADR är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. I Sverige används begreppet ADR-S, och där står ”S” för den svenska utgåvan av ADR-reglerna. En ADR-tank är en tank som är konstruerad för att klara vissa påfrestningar och som är godkänd för att transporteras fylld med bränsle (farligt gods) på allmän väg under vissa förutsättningar. ADR tankar enligt detta regelverk kan rymma upp till 3 m³. Du kan läsa mer om dessa typer av tankar här.

Finns det undantag från ADR- reglerna?

Ja det finns undantagsregler från ADR-reglerna. Dessa regler går ut på att tex. ett företag ska kunna transportera begränsade mängder farligt gods på vägar m.m. Reglerna är ganska detaljerade men i stort får den totala transporterade mängden bränsle (farligt gods) inte överstiga 1000 liter, dock får respektive tank inte överstiga 450 liter. Därmed kan du enligt undantagsreglerna för ADR transportera två 450 liters tankar då det är under 1000 liter totalt. Andra liknande kombinationer kan göras så länge totalvolymen är under 1000 liter.

ABG tillhandahåller undantagstankar för ADR och du kan hitta dem här.

När ska jag kontrollera min ADR-Tank?

ADR tankar ska kontrolleras var 30:e månad. Behöver du hjälp med detta kan du kontakta oss på ABG så hjälper vi dig.

Om du inte har behov av att flytta din ADR-godkända containertank kan du välja att klassa den som stationär tank. Det ger dig ett besiktningsintervall på 12 år istället för 30 månader och gäller tankar upp till 3000 liter.

Kontakt

Har du fler frågor?